FP-förslag: Skrota Energimyndigheten!

Som förstanyhet i SVT1:s Rapport 17 maj kl 19:30 kommer FP:s förslag att i grunden lägga om Energimyndighetens totala inriktning på förnyelsebar energiproduktion, alternativt skapa en helt ny myndighet. Grunden är bl.a att den svenska industrin kräver mycket mer stabil energiproduktion.

Centerpartiet är naturligtvis på kollisionskurs med förslaget. Det var ju de som var med om att skapa myndigheten vid den stora kohandeln på 90-talet.

Se och lyssna till inslaget här

Det här inlägget postades i Samtliga. Bokmärk permalänken.

En kommentar till FP-förslag: Skrota Energimyndigheten!

 1. C-E Simonsbacka skriver:

  Energimyndighetens vindkraftsverksamhet saknar all kredibilitet!

  Energimyndighetens regeringsuppdrag och roll
  Energimyndigheten har som expertmyndighet regeringens uppdrag att främja en kraftig utbyggnad av svensk vindkraft för att Sverige på lång sikt ska basera hela sin energiförsörjning på förnybar energi.

  Arbetet skall bland annat ske genom att:
  – Energimyndigheten driver på det nationella arbetet med att främja vindkraften
  – Energimyndigheten granskar och underlättar tillstånds- och planeringsprocesser.
  – Energimyndigheten sprider kunskap och tillhandahåller kunskap om vindkraftens egenskaper och möjligheter.

  Energimyndighetens och Boverkets roller sett ur ett medborgarperspektiv
  Energimyndigheten kan betraktas som regeringens marknadsföringsorganisation som arbetar aktivt med vindkraftsorganisationer och som bereder vägen för att successivt minimera medborgarnas inflytande över tillstånds- och legala processer trots, att Energimyndigheten ännu åren 2009 och 2010 hävdade att produkten vindkraftverk är en byggnad då den tagits och är i drift, vilket är en direkt ren lögn.

  Produkten maskinen vindkraftverk är och har allt sedan Sveriges inträde i EU 1995-01-01 varit en maskin i enlighet med relevant utgåva av Europaparlamentets och Rådets maskindirektiv då den släpps ut på marknaden eller togs/tas i drift. Alltså är ett vindkraftverk, inklusive nacellen, tornet och i förekommande fall tillhörande ställverk en ”maskin” där tornet tjänar som en tillträdesled till nacellen. Ett vindkraftverk är också enligt svensk rättstillämpning en anläggning (byggnad) omfattande alla arbeten som sker vid uppförande, underhåll då vindkraftverket är avställt och rivning av en byggnad eller en anläggning. Dvs. vindkraftverk är alltså inte och har aldrig varit en ”anläggning”, ”byggnad” eller ”byggprodukt” i enlighet med EG:s byggproduktdirektiv (CPD, 89/106/EEG), införlivad med svensk lagstiftning genom BFS 1999:17, då den släpptes/släpps ut på marknaden eller togs/tas i drift.

  Med anledning av Energimyndighetens och Boverkets okunskap om de tvingande och grundläggande (väsentliga) hälso- och säkerhetskrav för person och i förekommande fall egendom inkl. renar samt husdjur, som måste vara uppfyllda på uppställningsplatsen för att vindkraftverk skall få tas i drift och i bruk, tillåts nu att den storskaliga vindkraftsutbyggnaden får fortsätta utan att de livsfarliga maskinrelaterade säkerhetsrisker som människor kan utsättas för alls beaktas i svenska tillstånds- och rättsprocesser. Dvs. regeringen har med stöd av nämnda myndigheter drivit igenom den storskaliga vindkraftsutbyggnaden i vårt land utan, att tillståndsgivande myndigheter och svenska rättsinstanser alls behövt/behöver beakta miljöbalkens portalparagraf 1 kap 1 §, punkt 1, dvs. kravet, att människor hälsa skall skyddas mot skador och andra olägenheter utifrån maskindirektivets tvingande krav på risk- och tillåtlighetsbedömning.

  Det är oerhört allvarligt att Boverket, som inte är någon föreskrivande myndighet för maskiner som tagits i drift och är i bruk, genom sin okunskap informerat Sveriges kommuner, landsting, och andra organisationer, t.ex. att ”för vindkraftverk finns ännu ingen harmoniserad standard framtagen vad Boverket känner till”, trots att det naturligtvis fanns/finns harmoniserade standarder av både typ A och typ B, som även gällde/gäller för maskinen vindkraftverk. Genom Boverkets okunskap om harmoniserade (maskinsäkerhets-) standarder enligt ”den nya metoden”, dvs. europastandarder (EN), som utarbetats på uppdrag av EU-kommissionen och har publicerats i EU:s officiella tidning (Official Journal, OJ) har berörda parter vilseletts. Antagna harmoniserade standarden skall implementeras som svensk standard (SS-EN). Tillämpningen av harmoniserade standarder förblir frivillig och tillverkaren kan alltid tillämpa andra specifikationer för att uppfylla kraven men de (lägsta) krav som fastställts i en relevant harmoniserad standard, med normativa referenser, måste alltid uppfyllas för att ge presumtion om överensstämmelse för CE-märkning med relevant EC/EU-produktdirektiv.
  Det är alltså helt oacceptabelt för rättstillämpningen och rättssäkerheten, att nämnda myndigheter saknat/saknar både nödvändiga legala kunskaper och nödvändiga tekniska kunskaper då myndigheterna därigenom inte bara vilseleder beslutsfattare utan blir också själva helt beroende av vindkraftsindustrins företrädare, de ”bidragstagande” svenska kraftindustriernas representanter och tekniska högskolor. Dessutom är nu rättsläget beträffande det strikta produktansvaret (PAL 1992:18) oklar bland annat på grund av statens projektbidrag via Energimyndigheten till verksamhetsutövare, som försökt vidareutveckla våra i drift varande vindkraftsverks prototyper för drift i kallt- och isigt klimat.

  Notera även, att EU-domstolens huvudsakliga uppgift är att tolka EU-ländernas gemensamma regelverk och har ensamt mandat att tolka och döma i tvister/mål om hur EG rätten
  skall tillämpas. Detta innebär att ingen svensk domstol har mandat att tolka och
  döma i tvister/mål, som berör direktiv enligt ”den nya metoden” som. EG:s/EU:s
  produktdirektiv, utan att inhämta förhandsavgörande/förhandsutlåtande från EU-domstolen.

  Energimyndigheten har också av regeringen fått i uppdrag att skapa ett nationellt nätverk för vindbruk. Syftet med nätverket är att sprida kunskap om naturresursen vind, säkerställa tillgången till information och kunskap för att bl.a. underlätta utbyggnaden av vindbruk. Energimyndigheten är navet i nätverket och tar otvivelaktigt ansvar för att underlätta utbyggnaden av vindbruk då myndigheten t.ex. på vindlov.se under ”Lagar, förordningar och föreskrifter” inte med ett enda ord ens omnämner, det tvingande Europaparlamentets och Rådets maskindirektiv.

  2010-05-07
  C-E Simonsbacka

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s